Algemene voorwaarden

Home | Algemene voorwaarden

Levering in overleg
Snelle levering
Service- en klantgericht
Nette prijzen

Artikel 1: Algemeen

Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Opdrachtgever: een natuurlijke – of rechtspersoon die aan Doets Borduurstudio opdracht heeft gegeven tot vervaardiging van goederen danwel het leveren van diensten. – Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Borduurstudio Doets en de Opdrachtgever met betrekking tot de vervaardiging van goederen of de levering van diensten.

Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Doets Borduurstudio, waarvoor door Doets Borduurstudio derden dienen te worden betrokken om het gewenste te vervaardigen.

Lid 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Doets Borduurstudio.

Lid 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Doets Borduurstudio en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Lid 6. Indien Doets Borduurstudio niet voortdurend strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Doets Borduurstudio het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, overeenkomsten en aanbiedingen

Lid 1. Alle offertes, Overeenkomsten en aanbiedingen van Doets Borduurstudio zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Lid 2. Afwijkende bedingen binden Doets Borduurstudio slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

Lid 3. Doets Borduurstudio kan niet aan zijn offertes, Overeenkomsten of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Lid 4. De in een offerte, Overeenkomst of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Lid 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte, Overeenkomst of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Doets Borduurstudio daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Doets Borduurstudio anders aangeeft.

Lid 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Doets Borduurstudio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, Overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Lid 7. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de Doets Borduurstudio vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Lid 8. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Doets Borduurstudio het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 9. Brochures, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Doets Borduurstudio verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Doets Borduurstudio niet. Deze geven een algemene indruk van de te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn bij benadering en nimmer bindend.

Lid 10. Specificaties en prijzen genoemd op de website, folders en nieuwsbrieven van Doets Borduurstudio kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

Lid 11. Doets Borduurstudio niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze website, folders en nieuwsbrieven.

Lid 12. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.

Lid 13. Bij bestellingen met een kostprijs van € 500,- of meer kan Doets Borduurstudio u verplichten een vooruitbetaling van 50% van de koopsom te doen, alvorens verder te presteren.

Lid 14. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings-, en eventuele opslagkosten, en de kosten verband houdende met een op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef.

Artikel 3: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Lid 1. De Overeenkomst tussen Doets Borduurstudio en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Lid 2. Is voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Doets Borduurstudio schriftelijk in gebreke te stellen. Doets Borduurstudio dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Lid 3. Doets Borduurstudio heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Lid 4. Doets Borduurstudio heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Lid 5. Doets Borduurstudio is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke, C. de dag van ontvangst door de Opdrachtgever van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 6. Doets Borduurstudio probeert altijd te leveren conform vantevoren gemaakte afspraak met Opdrachtgever, doch alle levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend.

Lid 7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Doets Borduurstudio de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Lid 8. Indien Doets Borduurstudio gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Doets Borduurstudio ter beschikking heeft gesteld.

Lid 9. Indien Doets Borduurstudio aan de Opdrachtgever monsters/onbedrukte/bedrukte artikelen ter beschikking stelt kunnen deze niet geretourneerd worden. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Lid 10. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

Lid 11. Als de koper op een andere wijze de producten wil ontvangen, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

Lid 12. Opdrachtgever dient direct na ontvangst van de digitale proef eventuele fouten of afwijkingen aan Doets Borduurstudio te melden. Goedkeuring van de digitale proef door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Doets Borduurstudio de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Doets Borduurstudio is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Lid 13. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Doets Borduurstudio zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Doets Borduurstudio is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, diensten die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Lid 14. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, ondeugdelijke schetsen, foto’s etcetera, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever aan Doets Borduurstudio , die Doets Borduurstudio tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn eveneens grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Lid 15. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Doets Borduurstudio gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Doets Borduurstudio bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Doets Borduurstudio op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.

Lid 16. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Doets Borduurstudio een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Lid 17. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Doets Borduurstudio gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Doets Borduurstudio daardoor direct of indirect ontstaan.

Lid 18. Indien Doets Borduurstudio bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Doets Borduurstudio onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Doets Borduurstudio toekomende bevoegdheid of een op Doets Borduurstudio rustende verplichting ingevolge de wet. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Doets Borduurstudio alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Lid 19. Doets Borduurstudio is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

Lid 1. Doets Borduurstudio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Na het sluiten van de Overeenkomst Doets Borduurstudio ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Doets Borduurstudio kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Doets Borduurstudio gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Doets Borduurstudio kan worden gevergd.

Lid 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Doets Borduurstudio gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Lid 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Doets Borduurstudio op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Doets Borduurstudio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Lid 4. Indien Doets Borduurstudio op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Lid 5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Doets Borduurstudio, zal Doets Borduurstudio in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Doets Borduurstudio is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Doets Borduurstudio zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Doets Borduurstudio genoemde termijn te voldoen, tenzij Doets Borduurstudio anders aangeeft.

Lid 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Doets Borduurstudio vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Doets Borduurstudio op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Lid 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order/Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

Lid 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Doets Borduurstudio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doets Borduurstudio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Doets Borduurstudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Doets Borduurstudio zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3. Doets Borduurstudio kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 4. Indien Doets Borduurstudio ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Doets Borduurstudio gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

Lid 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Doets Borduurstudio aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Doets Borduurstudio aangegeven. Doets Borduurstudio is gerechtigd om periodiek te factureren.

Lid 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Lid 3. Doets Borduurstudio heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Lid 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Doets Borduurstudio echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1. Alle door Doets Borduurstudio in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Doets Borduurstudio totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Doets Borduurstudio gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Lid 2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Doets Borduurstudio veilig te stellen.

Lid 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Doets Borduurstudio daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Lid 4. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Doets Borduurstudio ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Doets Borduurstudio gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Doets Borduurstudio bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Lid 5. Voor het geval Doets Borduurstudio zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Doets Borduurstudio en door Doets Borduurstudio aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Doets Borduurstudio zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garanties, onderzoeken reclames

Lid 1. De door Doets Borduurstudio te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Doets Borduurstudio kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Lid 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Doets Borduurstudio, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Doets Borduurstudio geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

Lid 3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen acht werkdagen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Doets Borduurstudio in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Doets Borduurstudio in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Lid 4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Lid 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

Lid 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Doets Borduurstudio de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Doets Borduurstudio, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Doets Borduurstudio te retourneren en de eigendom daarover aan Doets Borduurstudio te verschaffen, tenzij Doets Borduurstudio anders aangeeft.

Lid 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Doets Borduurstudio daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Lid 1. Indien Doets Borduurstudio aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Lid 2. Doets Borduurstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Doets Borduurstudio is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Lid 3. Doets Borduurstudio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Doets Borduurstudio aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Doets Borduurstudio toegerekend kunnen worden; – Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Lid 4. Doets Borduurstudio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Lid 5. Indien Doets Borduurstudio aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Doets Borduurstudio beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 6. De aansprakelijkheid van Doets Borduurstudio is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Lid 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Doets Borduurstudio of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Lid 8. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of het textiel/paraplu(‘s) kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van geleverde goederen.

Lid 9. Alle maten van bij Doets Borduurstudio bestelde textielgoederen zijn indicatief. Door Doets Borduurstudio bestelde goederen in opdracht van Opdrachtgever vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Achteraf kan nooit Doets Borduurstudio aansprakelijk worden gehouden betreffende de grootte van maten. Doets Borduurstudio zal zijn uiterste beste doen haar Opdrachtgevers zo goed mogelijk te informeren betreffende maatvoering van de door haar te leveren textiel.

Lid 10. Alle textiel door Opdrachtgever aangeleverd, dat bedrukt/bewerkt dient te worden, vallen onder het eigen risico van Opdrachtgever.

Lid 11. Artikelen te allen tijde binnenstebuiten wassen, niet warmer dan 30 graden celcius. Een opdruk nooit strijken, dit is mogelijk vanaf de achterzijde. Bodywarmers, jacks, etc. uitsluitend door middel van handwas reinigen. Bedrukte artikelen nooit in een wasdroger. Uitgesloten van de onderhavige wasechtheidsgaranties zijn: nylon artikelen, katoenen draagtasjes, caps, hoedjes en voorts alle producten die niet duidelijk van een wasvoorschrift voorzien zijn.

Lid 12. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Artikel 10: Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11: Vrijwaring

Lid 1. De Opdrachtgever vrijwaart Doets Borduurstudio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Doets Borduurstudio toerekenbaar is.

Lid 2. Indien Doets Borduurstudio uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Doets Borduurstudio zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Doets Borduurstudio, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Doets Borduurstudio en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Lid 1. Doets Borduurstudio behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Doets Borduurstudio heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Lid 2. Alle door Doets Borduurstudio verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Lid 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Doets Borduurstudio partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Lid 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Privacy statement

Op de website van Doets Borduurstudio worden algemene bezoekgegevens (klikgegevens), zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Doets Borduurstudio haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Lid 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Lid 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Doets Borduurstudio.

Lid 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan Offerteformulier